Autobelasting

De overheid stimuleert autokopers en autobezitters te kiezen voor schone en zuinige voertuigen. Wereldwijd is afgesproken om de CO2-uitstoot zo snel mogelijk terug te brengen. Vergroening, innovatie en CO2-reductie staan centraal in het beleid ten aanzien van de autobelastingen. Hierna staan veel belastingmaatregelen in chronologische volgorde overzichtelijk op een rij:

Vanaf 1 januari 2017 vervalt de 125 kg gewichtsvermindering voor de bepaling van de motorrijtuigenbelasting van hybride personenauto's.

Vanaf 1 januari 2017 wordt de bijtelling voor plug-in hybriden verhoogd van 15% naar 22%. Het aantal bijtellingscategoriën wordt verlaagd van 4 in 2016 naar 2 in 2017. Voor volledig elektrische auto's blijft de bijtelling 4%.

Vanaf 1 januari 2016 wordt de bijtelling voor schone auto's verhoogd, behalve voor volledig elektrische auto's.

Vanaf 1 januari 2016 worden de CO2-uitstoot grenzen voor benzine- en dieselauto's voor de BPM weer aangescherpt. De hoogte van de BPM is sinds 2015 volledig afhankelijk van de CO2-uitstoot. Hier wordt uitgelegd hoe de BPM 2016 wordt berekend.

Vanaf 1 januari 2016 gaan plugin hybrides (CO2-uitstoot 1-50 gram/km) weer motorrijtuigenbelasting (MRB) betalen. De hoogte van de MRB is de helft van het normale tarief. Voor een hybride auto mag het gewicht voor de bepaling van de MRB worden verminderd met 125 kg.

De maximum CO2-uitstoot voor 14 procent bijtelling en BPM-vrijstelling wordt verlaagd naar 83 g/km voor zowel diesels als benzine-auto's.

Per 1 januari 2014 wijzigen de provinciale opcenten in de motorrijtuigenbelasting. Limburg is de enige provincie die het tarief voor de opcenten verlaagt. In 6 provincies blijven de tarieven ongewijzigd, de andere provincies hebben de opcenten verhoogd.

Per 1 januari 2014 wordt het rijksdeel van alle MRB tarieven verhoogd met 1,7% inflatie-correctie.

Per 1 januari 2014 gaan de brandstofaccijnzen omhoog. De accijns op diesel stijgt met € 0,03 per liter, terwijl de accijns op lpg maar liefst stijgt met € 0,07 per liter. De accijns op benzine wordt alleen aangepast aan de inflatie.

Vanaf deze datum geldt vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers alleen nog voor motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Er is wel nog een overgangsregeling.

Tot deze datum profiteren bezitters van zeer zuinige auto's nog van vrijstelling voor de wegenbelasting, motorrijtuigenbelasting (MRB). Daarna geldt tot en met 2015 het nihiltarief alleen nog voor een elektrische auto of een auto met een CO2-uitstoot kleiner dan 50 g/km.

De maximum CO2-uitstoot voor 14 procent bijtelling en BPM-vrijstelling wordt verlaagd naar 86 g/km voor diesels en 89 g/km voor benzine-auto's.

De motorrijtuigenbelasting (MRB) voor motoren wordt in 2013 met 12% verhoogd. Het tarief voor een motorrijwiel bedraagt dientengevolge vanaf 1 januari 2013 € 23,24.

De tarieven van de motorrijtuigenbelasting (MRB) worden aangepast aan de inflatie. De inflatiecorrectie voor 2013 is 2,2%.

De maximum CO2-uitstoot voor 14 procent bijtelling en BPM-vrijstelling wordt verlaagd naar 88 g/km voor diesels en 95 g/km voor benzine-auto's.

De verkeersboetes worden met 2% verhoogd.

Per 1 oktober 2012 wordt de BTW verhoogd van 19 naar 21%.

Auto’s met een aardgasinstallatie gaan het LPG G3-tarief betalen, in plaats van het benzinetarief.

- Aanscherping CO2-grens voor BPM-vrijstelling
- Aanscherping CO2-grenzen voor overstap naar de volgende tariefschijf
- Introductie van een vierde CO2-schijf om auto’s met een hoge uitstoot zwaarder te kunnen belasten.
- Verlaging van de bedragen per gr/km CO2 in elk van de schijven
- De ‘dieselstraf’ (€ 1.900 in de eerste helft van 2012 voor alle diesels >95 g/km CO2- uitstoot) verdwijnt
- In plaats daarvan wordt de dieselstraf CO2-afhankelijk gemaakt; € 40 voor iedere gram boven 70 g/km CO2. Ook zeer zuinige diesels die onder de vrijstellingsgrenzen blijven, moeten de dieseltoeslag gaan betalen (voor zover zij meer uitstoten dan 70 g/km)
- Voor auto’s met een affabriek aardgasinstallatie gaan de benzinetarieven en CO2-grenzen gelden.

De maximum CO2-uitstoot voor 14 procent bijtelling en BPM-vrijstelling wordt verlaagd naar 91 g/km voor diesels en 102 g/km voor benzine-auto's.

De korting van 12 euro voor het jaarlijks betalen van de motorrijtuigenbelasting komt te vervallen.

Net als ieder jaar zullen de motorrijtuigenbelastingtarieven per 1 januari 2012 worden verhoogd met een inflatiecorrectie van 1,7%.

- Verlaging BPM-percentage over netto catalogusprijs van 19,0% naar 11,1%
- Verlaging van de benzinekorting en verhoging van de dieseltoeslag
- Verhoging van de CO2-tarieven
- Zuinige personenauto's die net niet in aanmerking kwamen voor BPM-vrijstelling (benzine: 111 t/m 120 g/km CO2, diesel 96 t/m 120 g/km) kregen in 2011 een BPM-korting van € 500. Deze is voor 2012 stopgezet
- De fiscale stimulering van euro-6 dieselauto’s wordt verlaagd van € 1500 naar € 1000

Auto's met een CO2-uitstoot minder dan 50 g/km worden vanaf 1 januari 2012 vrijgesteld van alle autobelastingen. Dat wil zeggen dat er geen aanschafbelasting (BPM) is verschuldigd voor deze auto's en tot 2015 ook geen wegenbelasting. Voor zakelijke rijders is er geen fiscale bijtelling.

De verkeersboetes worden met 20% verhoogd.

Met ingang van 2012 verandert voor bussen de grondslag voor de motorrijtuigenbelasting. Het wordt – net als voor alle andere voertuigen – een heffing op basis van houderschap.

Elektrische en waterstofauto’s blijven ook in 2011 vrijgesteld van BPM. Ook geldt voor deze auto’s geen leasebijtelling.

De accijnzen op benzine, diesel en LPG worden komend jaar niet verhoogd. De reguliere prijsindexatie gaat wel door en bedraagt 0,6%.

De verkeersboetes worden met 15% verhoogd.

De motorrijtuigenbelasting voor motoren wordt zowel in 2011 als in 2012 met 6% verhoogd, en in 2013 met 12%. Deze verhoging is het gevolg van een besluit uit 2008.

De in 2008 gestarte afbouw van de BPM en de daaraan gekoppelde verhoging van de motorrijtuigenbelasting wordt beëindigd. Die maatregel werd destijds genomen met het oog op de kilometerheffing, maar aangezien de kilometerheffing van de baan is, wordt deze maatregel ook gestopt.

De BPM wordt in vier jaar tijd omgevormd van een heffing die voornamelijk op de catalogusprijs is gebaseerd naar een heffing op basis van de CO2-uitstoot (NOx en fijnstof gaan ook een rol spelen). De tweede stap wordt in 2011 gezet.

In 2011 blijven de fiscale voordelen voor zeer zuinige auto’s (vrijstelling BPM, vrijstelling motorrijtuigenbelasting en 14% bijtelling) ongewijzigd. Omdat deze vorm van fiscale stimulering bedoeld is als blijvende prikkel tot vergroening, gaat het kabinet de mogelijkheden van periodieke aanscherping van de voorwaarden (CO2-uitstootgrenzen) onderzoeken. Tevens kondigt het kabinet aan dat mensen voor langere tijd zekerheid hebben over de fiscale voordelen. Wie nu een zeer zuinige auto rijdt, profiteert in ieder geval tot 2013 van het nul-tarief in de motorrijtuigenbelasting.

Vanaf 1 januari 2011 mogen alleen nog nieuwe dieselauto’s op de markt worden gebracht die voldoen aan de norm van maximaal 5 mg/km uitstoot (‘Euro-5’).

Dieselauto’s die voldoen aan de Euro 6-norm krijgen in 2011 1.500 euro korting op de BPM, in 2012 1.000 euro en in 2013 500 euro. De BMW 330d en de Mercedes E350 Bluetec voldoen al aan Euro 6 norm.

Er wordt een accijnskorting op de biobrandstof E85 verleend. Biobrandstof is een mengsel van bio-ethanol (ethanol uit biomassa) en benzine. De gemiddelde energiewaarde van E85 ligt op 73% van de energiewaarde van benzine. Dit betekent dat per gereden kilometer op E85 meer accijns worden afgedragen. Om dit verschil op te heffen wordt er een accijnskorting van 27% verleend op duurzame E85.

Bij de BPM-heffing bij de invoer van gebruikte auto’s kan het voorkomen dat op basis van de huidige wet een hoger bruto BPM-bedrag geldt dan het bruto BPM-bedrag zoals dat destijds is vastgesteld voor vergelijkbare auto’s op het moment van eerste ingebruikneming op basis van de toen geldende wet. Hierdoor zou bij gebruikte auto’s meer belasting worden geheven dan de belasting die nog drukt op vergelijkbare auto’s die al in het binnenlandse verkeer zijn. Omdat dit strijdig zou zijn met het Europese recht werd in de praktijk toegestaan dat de belasting in de bezwaarfase werd vastgesteld op basis van de historische wetgeving. Vanaf 2010 kan direct bij de aangifte worden gekozen voor de laagste BPM, die van de huidige wet of die van de wet zoals die gold op het tijdstip dat de auto voor het eerst in gebruik is genomen. Daarnaast wordt het afschrijvingsregime voor gebruikte motorrijtuigen aangepast. De afschrijving voor een gebruikt motorrijtuig werd tot nu toe uitgedrukt in een percentage van de consumentenprijs in nieuwstaat. Als gevolg van arresten van de Hoge Raad wordt de afschrijving voortaan uitgedrukt in een percentage van de inkoopwaarde in nieuwstaat. De afschrijving verloopt hierdoor iets sneller. Ook de forfaitaire afschrijvingstabellen in de BPM worden op dit punt aangepast

Zeer zuinige personenauto’s gaan structureel onder de willekeurige afschrijving vallen. Daarnaast zullen zeer zuinige personenauto’s (waaronder elektrische auto’s) worden aangemerkt als bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

De BPM-vrijstelling voor elektrische auto’s wordt verlengd tot 2018.

De accijnzen op brandstoffen gaan op 1 januari 2010 met 1,9 procent omhoog.

Er was even sprake van dat de bijtelling van een zogenaamde youngtimer (auto van 15 tot 25 jaar oud) van de zaak zou worden berekend over de oorspronkelijke catalogusprijs. Gelukkig gaan die plannen niet door. Ook in 2010 wordt de bijtelling berekend over de dagwaarde, danwel de waarde in het economisch verkeer. De bijtelling voor youngtimers gaat wel omhoog van 25 naar 35 procent.

Voor zero emission auto’s (dit zijn voertuigen die geen CO2 uitstoten, zoals electrische- en waterstofauto's) hoeven zakelijke rijders van 2010 t/m 2014 geen bijtelling te betalen.

Naast de verschuiving van BPM naar MRB wordt de BPM omgevormd naar een heffing op basis van CO2-uitstoot (zuinigheid). De BPM wordt in vier jaar tijd omgevormd van een heffing die voornamelijk op de catalogusprijs is gebaseerd naar een heffing op basis van de CO2-uitstoot (NOx en fijnstof gaan ook een rol spelen). De eerste stap wordt in 2010 gezet. In 2013 is deze omvorming volledig afgerond en is de heffing alleen nog maar gebaseerd op CO2-uitstoot en dus niet meer op het relatieve milieulabel of hybride techniek. U kunt hier meer lezen over de BPM 2010.

De BPM (aanschafbelasting) wordt met 5% verlaagd en ter compensatie wordt de MRB (motorrijtuigenbelasting) verhoogd. Dit vindt budgettair neutraal plaats. De tarieven van MRB stijgen (bovenop de inflatiecorrectie van 1,9%) met 6,4%.

Per 1 januari 2010 vervalt de BPM-bonus-/malusregeling op basis van het energielabel.

Per 1 januari 2010 wordt de slurptax weer afgeschaft. In de CO2-heffing is de slurptax opgenomen.

Per 1 januari 2010 wordt de motorrijtuigenbelasting ( MRB ) voor zeer zuinige auto’s volledig afgeschaft. Een zeer zuinige auto heeft een maximale CO2 uitstoot van 110 gram per kilometer voor benzine en 95 gram CO2 uitstoot per kilometer voor diesels. Deze waarden zullen periodiek worden herzien, maar niet voor 2013.

De motorrijtuigenbelasting (MRB) voor aardgasauto's (CNG) wordt verlaagd tot het niveau van benzine-auto's (was gelijk aan LPG).

De motorrijtuigenbelasting (MRB) net als vorig jaar gehalveerd voor zeer zuinige auto's. Er blijft nu nog maar een kwart over.

De CO2 grenswaarden worden verder verlaagd naar 205 gr per km (benzine) en 170 gram per km (diesel).De toeslag wordt verhoogd van 110 euro naar 125 euro per gram CO2-uitstoot boven de grenswaarde.

Op 31 maart 2008 heeft de rechter uitspraak gedaan in het kort geding dat BOVAG en RAI hebben aangespannen tegen de staat over de fijnstofheffing. De rechter heeft de BOVAG en RAI in het ongelijk gesteld. In hoger beroep hebben de Bovag en RAI alsnog gelijk gekregen en de fijnstofheffing dient te worden afgeschaft. Iedereen die in 2008 een roettax hebben betaald krijgen de teveel betaalde BPM van de Belastingdienst terug, ongeacht of er wel of geen bezwaar tegen deze belasting is gemaakt.

De motorrijtuigenbelasting (MRB) gaat per 1 januari 2009 omhoog met 7,8%. De MRB wordt verhoogd om de afbouw van de BPM te financieren.

Vooruitlopend op de omzetting van BPM in een CO2-heffing, worden al in 2009 zeer schone auto's volledig BPM-vrij. (zeer schone auto's zijn: 110 gram CO2/km (benzine) of 95 gram CO2/km (diesel))

De BPM wordt alweer verlaagd. Het nieuwe tarief wordt 40% (was 42,3%), verminderd met 1.288,- euro (was 1.442,-) voor benzineauto's of vermeerderd met 366,- euro (was 307,-) voor dieselauto's. Net als in 2008 vindt de verlaging van de BPM gelijktijdig plaats met de verhoging van de houderschapsbelasting (motorrijtuigenbelasting MRB). De verschuiving van BPM naar MRB vindt plaats als stap in de richting van kilometerheffing.

Sinds 1 januari 2009 is er een tussencategorie van 20% fiscale bijtelling in het leven geroepen voor lease-auto’s die weinig vervuilend zijn. Als zuinig worden aangemerkt benzineauto's met een CO2 uitstoot van 111 tot maximaal 140 gram/km en dieselauto's met een CO2 uitstoot van 96 tot maximaal 116 gram/km. Als grondslag voor deze bijtelling wordt uitgegaan van de catalogusprijs (consumentenprijs) inclusief BTW en BPM.
Hierna volgen enkele voorbeelden van zuinige benzine-auto’s:

 • BMW 116i
 • Mini Cooper
 • Volkswagen Golf 1.4

En tot slot nog enkele voorbeelden van zuinige dieselauto’s:

 • Seat Ibiza
 • Volkswagen Polo

De verhoging van de BTW van 19 naar 20% gaat niet door.

Per 1 januari 2009 worden de accijnstarieven voor minerale oliën geïndexeerd met 1,7%.

Per 1 juli 2008 gaat de accijns op diesel 3 cent per liter omhoog en op LPG 1,5 cent per liter.

De populaire benaming voor deze belastingmaatregel is roettaks of fijnstofheffing. Deze maatregel raakt alleen dieselpersonenauto's. Er wordt een BPM-differentiatie naar uitstoot van fijnstof (roetuitstoot) ingevoerd. De roetfilterkorting voor diesels vervalt hiermee. Tot 1 april 2008 blijft de roetfiltersubsidie van € 600 gelden. Daarvoor moet de nieuwe diesel wel een uitstoot hebben van maximaal 5 milligram per kilometer. Een dieselauto met een fijn stof uitstoot van 0 mg/km krijgt een BPM-korting van € 900. Met elke mg/km meer zal de korting met € 200 afnemen. Bij een fijn stof uitstoot van 5 mg/km slaat de korting om in een toeslag van € 100. Een ‘normale’ personenauto heeft een maximale fijnstofuitstoot van 25 mg/km (limiet van de huidige euro 4 norm) waarmee de maximale toeslag op de aanschaf € 4.100 bedraagt. Er zijn echter ook twee categorieën zeer zware auto’s die op basis van de Euro 4 richtlijn een uitstoot tot maximaal 40 mg/km (ledig gewicht 1.500 tot en met 2.000 kg) en 60 mg/km (ledig gewicht hoger dan 2.000 kg) mogen hebben waarmee de maximale toeslag respectievelijk € 7.100 en € 11.100 bedraagt.

Auto’s die vóór 1 april 2008 op kenteken zijn gezet, kunnen nog in april en mei te naam worden gesteld zonder met deze fijnstofdifferentiatie te maken te krijgen.

De MRB wordt voor zeer zuinige auto's gehalveerd. Een zeer zuinige auto met benzinemotor heeft een CO2-uitstoot van maximaal 110 gram/km, en met een dieselmotor mag de CO2-uitstoot maximaal 95 gram/km zijn.

De afbouw van de BPM wordt gefinancierd door een verhoging van het rijksdeel van de MRB (de provinciale opcenten blijven in dit kader ongewijzigd) met ruim 7%. Dit komt neer op een totale MRB-stijging van ongeveer 5%. De provinciale opcenten worden jaarlijks per 1 april verhoogd en dit zal ook in 2008 het geval zijn.

De kilometerheffing wordt gefaseerd ingevoerd vanaf 2011. Als voorbereiding hierop begint het kabinet in 2008 met het afbouwen van de BPM. Per 1 februari 2008 zal het basis BPM bedrag (dus los van de differentiatie naar energielabel, CO2 en fijn stof) met ongeveer 6,5% worden verlaagd. Voor de daaropvolgende jaren is een verdere verlaging aangekondigd waarmee ingezet wordt o op een totale afschaffing van de BPM in 2018. In de eerste 4 jaar wordt de BPM verlaagd in stappen van 5% per jaar. De consumentenprijs van een auto is opgebouwd uit de netto catalogusprijs, de BPM en de BTW. Een verlaging van het BPM aandeel in de consumentenprijs met ca. 6,5 % leidt tot een verlaging van de consumentenprijs met ca. 1,5%.

Vanaf 1 februari 2008 wordt de aanschafbelasting verhoogd voor zeer vervuilende auto's. De populaire benaming voor deze belastingmaatregel is slurptax. Het gaat om een aanschafbelasting, dus het is niet gerelateerd aan het aantal kilometers dat gereden wordt. De toeslag bedraagt € 110 per gram CO2-uitstoot boven een bepaalde grens. Voor benzineauto's is de grens 232 gram per kilometer, voor dieselauto's 192 gram per kilometer. Bestelauto’s en campers worden voorlopig uitgezonderd van deze maatregel. Vanaf 2010 zullen de grenzen van de CO2–toeslag verder worden aangescherpt tot 222 g/km (benzine) en 184 g/km (diesel). Op dure sportwagens en grote SUV's heeft de slurptax een behoorlijke invloed op de prijs. Hierna volgen enkele voorbeelden van zeer vervuilende auto's:
 • Audi R8 - €12.870 extra
 • BMW X5 4.8 - €5.940 extra
 • Chevrolet Captiva V6 - €4.730 extra
 • Lamborghini Murciélago - €28.930 extra
 • Renault Espace V6 - €6.270 extra
 • Volvo S80 V8 - €5.720 extra

Met ingang van 1 januari 2008 treedt de nieuwe BPM-afschrijvingstabel in werking. Deze tabel is van belang bij import en export.

Voor zeer zuinige auto's van de zaak wordt de bijtelling verlaagd van 22% (in 2007) naar 14% (in 2008). Als zeer zuinig worden aangemerkt benzineauto's met een CO2 uitstoot van maximaal 110 gram/km en dieselauto's met een CO2 uitstoot van maximaal 95 gram/km. Als grondslag voor deze bijtelling wordt uitgegaan van de catalogusprijs (consumentenprijs) inclusief BTW en BPM. Hierna volgen enkele voorbeelden van zeer zuinige auto’s:
 • Citroen C1
 • Daihatsu Cuore
 • Fiat 500
 • Peugeot 107
 • Toyota Aygo
 • Toyota iQ
 • Honda Civic Hybrid
 • Honda Insight
 • Toyota Prius

De bijtelling voor het privé-gebruik van de auto van de zaak gaat omhoog van 22% (in 2007) naar 25% (in 2008). Deze bijtelling geldt als met de zakelijke auto meer dan 500 km privé wordt gereden.


Auto4me Auto4me Auto4me Auto4me